Contact

Meng Zhao
Founder, Owner, Editor-in-Chief – Dakai Maritimes
P 902-471-8829
E magazine@dakai.ca